logo
අමතන්න+94 702 294 294
Start Planning Your Dream Home
jeä úia;r
අමතන්න+94 702 294 294
Scroll Pointer
කොළඹ ආයෝජනයට හේතුව

වැදගත් පරිසරයක අනාගතයට ගැලපෙන සුපිරි ආයෝජනයක්.

ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ විශාලතම සමාගම් සමූහය වන, John Keells Holdings සමඟ ඔබේම සිහින නිවසක ආයෝජනය කරන්න.

ඉඩකඩම් ක්ෂේත්‍රයේ දශක තුනක් තිස්සේ පාරිභෝගිකයන්ගේ අචල විශ්වාසය දිනාගත් "John Keells Properties" වෙතින් පිරිනැමෙන රුපියල් මිලියන 26 ක සුරක්ෂිත අනාගත ආයෝජනයකට මඟපාදන, අත්‍යාවශ්‍ය සේවා වලට පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි කොළඹ 2 හි අගනුවර මධ්‍යයේම සුරක්ෂිත වටපිටාවක TRI-ZEN නිවසේ නවීනතම තාක්ෂණය මුසුවුණු තරු පහේ ජීවන ක්‍රමයක් එදිනෙදා දිවියට හඳුන්වා දෙනවා.

TRI-ZEN
ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ තොරතුරු

වැදගත් පරිසරයක අනාගතයට ගැලපෙන සුපිරි ආයෝජනයක්.

ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ විශාලතම සමාගම් සමූහය වන, John Keells Holdings සමඟ ඔබේම සිහින නිවසක ආයෝජනය කරන්න.

ඉඩකඩම් ක්ෂේත්‍රයේ දශක 3ක් තිස්සේ පාරිභෝගිකයින්ගේ අචල විශ්වාසයක් දිනාගත් "John Keells Properties" වෙතින් පිරිනැමෙන සුරක්ෂිත අනාගත ආයෝජනයකට මඟ පාදන, අත්‍යාවශ්‍ය සේවා වලට පහසුවෙන් ලඟා විය හැකි කොළඹ 2 හි අගනුවර මධ්‍යයේම සුරක්ෂිත වටපිටාවක TRI-ZEN නිවසේ නවීනතම smart තාක්ෂණය මුසුවුණු තරු පහේ ජීවන ක්‍රමයක් එදිනෙදා දිවියට හඳුන්වා දෙනවා.

TRI-ZEN යනු John Keells Properties මඟින් ඉදි කෙරුනු ලැබූ නවීන තාක්ෂණය හා මනා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය මුසු කොට යුනියන් පෙදෙසෙහි නිමවූ සුපිරි smart මහල් නිවාස සංකීර්ණයයි.

TRI-ZEN සුපිරි මහල් නිවාස ඉඩකඩ සහ සුවපහසුව උපරිම කිරීම සඳහා smart සංකල්ප මත පදනම්ව ඉදි කර ඇති අතර, මෙම කාර්යක්ෂම සැලසුම නිසා අනෙකුත් මහල් නිවාස වලට වඩා අඩු මිලකට ඔබට ලබා දීමට හැකියාව ලැබී ඇත. මෙම පරිශ්‍රය තුල smart මහල් නිවාස 891 ක් සහ විනෝදාස්වාද පහසුකම් ඇතුලු තවත් ආකර්ෂණීය අංගයන් රාශියක් ඇත.

Freedom
Mortgage
ණය ‍යෝජනා
John Keells Properties
මඟින් හඳුන්වාදෙන
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට John Keells Properties මඟින් හඳුන්වාදෙන Freedom Mortgage නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය අලුත් ජීවිතයකට අලුත්ම ආකාරයේ නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමයක්.
 • මුලින් 20% ක් ගෙවා පළමු වසර 2 කිසිදු ගෙවීමකින් තොරව වටිනාම නිවසක් ඔබේම කරගන්න.
 • 7% සිට ඇරඹෙන - ආකර්ශනීය වාර්ෂික පොලී අනුපාත - පළමු වසර දෙකම පොලී රහිතයි.
 • අලුත්ම වෙනසක් සහිත Freedom Mortgage නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ smart තාක්ෂණයෙන් නිමැවුණු නිවසක් පහසුවෙන්ම ඔබේ කරගන්න.
 • Freedom Mortgage නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය සමඟ smart අනාගතයකට - smart ආයෝජනයක්.
ඔබ Freedom Mortgage නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට කැමති නම් පහත පෝරමය පුරවන්න

fuu ;yjqre lsÍu ,nd §fuka Tfí wjYH;djhka bgq lsÍu i|yd f;dr;=re .nvd lsÍug iy Ndú;d lsÍug Tn meyeÈ,sju leue;a; ,nd fohs¡ Tn tlÕ fkdjkafka kï" wms lsisÿ mqoa.,sl f;dr;=rla .nvd fkdlrk w;r Tfí b,a,Sï bgq lsÍu i|yd wod< úia;r iys; Bfï,a mKsúvhla muKla tjkq ,efí¡

ශ්‍රී ලංකාවේ දේපළ ආයෝජනයක් සඳහා
John Keells Properties
මඟින් ඔබට ගෙන එන
TRI-ZEN
තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?
 • Smart නිවසක් මඟින් නිවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ශිතබාවය වැඩි සුවපහසුව, විනෝද කටයුතු, නිවසේ බලශක්ති ඉතිරිකිරීම වැනි ක්‍රියාවලීන් රාශියක් විධිමත් කිරීම කල හැක.
 • John Keells Properties යනු ශ්‍රී ලංකාවේ දේපල වෙලඳාම් ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛතමයා වීම.
 • John Keells Properties පිළිබඳ දශක ගණනාවක් තිස්සේ පාරිභෝගිකයන්ට දැනෙන අචල විශ්වාසය.
 • Monarch, Emperor, OnThree20, 7th Sense වැනි සුපිරි මහල් නිවාස සංකීර්ණ, සුපිරි වෙළඳ සැල්, දිගන Victoria ගොල්ෆ් පිටිය වැනි දැවැන්ත නිර්මාණ ඉදි කර කලමණාකරණය කිරීමේ John Keells Properties සතුව ඇති අද්විතීය පළපුරුද්ද.
 • තරුපහේ ජීවන ක්‍රමයක් එදිනෙදා දිවියට සමීප කරන, ලංකාවේ විශාලතම පෞද්ගලික ආයෝජනය වන Cinnamon Life - සුපිරි 'හෝටල්-නිවාස' වැනි සංකල්ප හඳුන්වා දෙමින්, ලාංකික ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රයේ නවතම මානයකට ගෙනයාමේ ප්‍රමුඛයා වීම.
 • TRI-ZEN හි නවීනතම smart තාක්ෂණය හා මුසුවුනු ගෘහ නිර්මාණශීලීත්වය.
විශේෂාංග ලිපි
නරඹන්න
නිදන කාමර සැලසුම
ඔබගේ නිදනකාමර සැලසුම මෙහි දක්වා ඇත
TRI-ZEN ප්‍රධාන ඉන්ජිනේරු ලුම්බිණි පතිරගේ මහතා
කුඩා වියේ සිටම ඉන්ජිනේරු විද්‍යාව කෙරෙහි මහත් ඇල්මක් දැක්වූ ලුම්බිණි දෙස් විදෙස් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති රාශියක් මෙහෙයවා, මේ වන විට TRI-ZEN හි ප්‍රධාන ඉන්ජිනේරු වරයා ලෙස කටයුතු කරයි. 2004 වර්ෂයේ සිට ඔහු ජල ශක්ති ජනන, වානේ ගොඩනැගිලි, මහාමාර්ග සංවර්ධන හා ඉතා උස් ගොඩනැගිලි ක්ෂේත්‍රයන් වල කටයුතු කර මනා පරිචයක් ඇති අතර 2014 වර්ෂයේ සිට John Keells Properties හා සම්බන්ධ වී, ගොඩනැගිලි සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කරනු ලබයි. TRI-ZEN හි සැලසුම් අවධියේ සිටම ක්‍රියාකාරී ලෙස ව්‍යාපෘතියේ සියලුම විධායක තීරණයන් මෙහෙයවමින් මහත් කැපවීමෙන් යුතුව ලුම්බිණි කටයුතු කරන්නේ TRI-ZEN තම එදිනෙදා ජිවිතයේ කොටසක් කරගනිමිනි.
John Keells තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?
වසර 150 ක ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන John Keells Holdings යනු කොටස් වෙළඳපොලේ ලැයිස්තුගත කර ඇති විශාලතම සමාගම් සමූහයයි.
විවිධ අංශ 7ක විහිදෙන අති සාර්ථක සමාගම් 70ක් දැනට John Keells Holdings යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම / ගෞරවණීයතම සමාගම් ජාලය ලෙස John Keells Holdings සමූහය වසර 15 ක් පුරාවට ජනාදරයට පාත්‍ර වී ඇත.
TRI-ZEN සුපිරි නිවාස සංකීර්ණය සහ තවත් බොහෝ අති විශාල නිවාස ව්‍යාපෘති ගණනාවක් John Keells Properties විසින් නිර්මාණය කරන්නට සැදී පැහැදී සිටීයි.
ඉදිරිපත් කිරීම බාගන්න